Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o.

Vážený zákazníku, vzhledem k legislativní povinnosti, budete pracovníkem přepravy požádán o doložení Vaší zletilosti, v případě nákupu alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků. Děkujeme za pochopení.


Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00, IČO: 26366487, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15695, doručovací adresa: Libušínská 630/78, PSČ 326 00, Plzeň, kontaktní telefon: +420 378 011 360, kontaktní e-mailová adresa: objednavky@elko-napoje.cz, webové stránky: www.elko-napoje.cz, číslo peněžního účtu: 5406024929/5500 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou - registrovaným odběratelem (dále jen „Odběratel“) prostřednictvím webového rozhraní Dodavatele na adrese http://www.elko-napoje.cz (dále jen „Internetová stránka“), a související právní vztahy. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávky a případně součástí Rámcové smlouvy o dodávkách zboží, byla-li taková mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena.

Tyto Obchodní podmínky jsou výzvou neurčitému počtu subjektů k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem, když se Dodavatel může stát příjemcem návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Odběratele, řešící individuální podmínky dodání zboží Dodavatele s tím, že pro případ přijetí tohoto návrhu, Dodavatel dodá Odběrateli zboží dle podmínek plynoucích z těchto Obchodních podmínek. Odběratel je navrhovatelem uzavření kupní smlouvy a tedy Dodavateli podává návrh – nabídku na uzavření kupní smlouvy podle OZ. Pokud Dodavatel nabídku Odběratele přijme, stává se Dodavatel prodávajícím a Odběratel kupujícím z uzavřené kupní smlouvy.

Odběratel výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření kupní smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Dodavatele. Odběratel i Dodavatel tedy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy jen pomocí technických prostředků, to jest bez nutnosti podepsat kupní smlouvu v listinné podobě. Odesláním objednávky ze strany Odběratele, odesláním zboží ze strany Dodavatele Odběrateli, převzetím Dodavatelem daného zboží Odběratelem a uzavřením kupní smlouvy Odběratel potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Odběratel neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy (i) osoba Odběratele, která uzavírá kupní smlouvu s Dodavatelem, je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (dále jen „Spotřebitel“); tak na případy, kdy (ii) osoba Odběratele, která uzavírá kupní smlouvu s Dodavatelem, je podnikatelem ve smyslu § 420 OZ (dále jen „Podnikatel“). Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto Obchodních podmínek uvedeno jinak, tak termín „Odběratel“ v jednotlivých ustanoveních těchto Obchodních podmínek bude vykládán a práva a povinnosti Odběratele dle těchto Obchodních podmínek budou vztahovány jak na osobu Spotřebitele, tak na osobu Podnikatele.

Obchodní podmínky Podnikatele jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy Dodavatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek Podnikatele.

Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě, v těchto Obchodních podmínkách či Rámcové smlouvě o dodávkách zboží nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě, v těchto Obchodních podmínkách či Rámcové smlouvě o dodávkách zboží. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s Obchodními podmínkami, příp. Rámcovou smlouvou o dodávkách zboží, nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.


I. Objednání zboží a potvrzení

1.1. Na základě registrace Odběratele provedené na Internetové stránce Dodavatele může Odběratel přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Odběratel provádět objednávku zboží.

1.2. Při registraci na Internetové stránce a při objednávání zboží je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Podnikatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v souladu s provozovanou podnikatelskou činností na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Odběratel při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené Odběratelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu, zajistit v maximální možné míře zabezpečení přístupových údajů do Uživatelského účtu a informovat Dodavatele o jakékoli skutečnosti nasvědčující zpřístupnění přístupových údajů do Uživatelského účtu neoprávněné osobě; v takovém případě je Dodavatel oprávněn znepřístupnit Uživatelský účet. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za porušení povinností Odběratele dle předešlé věty. Odběrateli je zakázáno umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám, když v opačném případě Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé Odběrateli či Dodavateli, neboť se má automaticky za to, jako kdyby předmětnou objednávku učinil sám Odběratel. Odběratel tedy bere výslovně na vědomí, že všechny nákupy realizované prostřednictvím Uživatelského účtu Odběratele jsou provedeny jménem a na účet Odběratele a bezpodmínečně zavazují osobu Odběratele bez ohledu na jakékoli zneužití Uživatelského účtu třetí osobou.

1.3. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů Odběratel, který byl vůči Dodavateli v postavení Podnikatele, svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu Dodavatele na tento fakt upozornit a požádat Dodavatele o zrušení jeho Uživatelského účtu, jinak je Dodavatel oprávněn Uživatelský účet zrušit, jakmile se dozví o ukončení podnikatelské činnosti Odběratele, který byl vůči Dodavateli v postavení Podnikatele a neučinil povinné oznámení, a žádat po Odběrateli, který byl vůči Dodavateli v postavení Podnikatele a neučinil povinné oznámení, náhradu vzniklé škody.

1.4. Před odesláním objednávky je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

1.5. Minimální výše objednávky Podnikatele je 2.000,- Kč bez DPH a obalů, jestliže není smluvně stanoveno jinak.

1.6. Objednávka Odběratele učiněná prostřednictvím Internetové stránky je závazným návrhem Odběratele na uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem. Po odeslání objednávky je Odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do odvolání objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

1.7. Dodavatel potvrdí Odběrateli přijetí objednávky do systému automaticky generovaným e-mailem na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce, přičemž toto potvrzení nelze považovat za akceptaci návrhu Odběratele na uzavření kupní smlouvy ze strany Dodavatele (dále jen „Potvrzení o přijetí objednávky“).


II. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na Internetové stránce Dodavatel prezentuje zboží, které Odběratel může objednávat včetně uvedení aktuálních cen zboží a jeho dostupnosti. Prezentace zboží je pouze informativní a není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 OZ. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží registrovaného Odběratele doručená Dodavateli. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky do systému automaticky generovaným Potvrzením o přijetí objednávky, které nelze považovat za akceptaci návrhu Odběratele na uzavření kupní smlouvy ze strany Dodavatele. Součástí Potvrzení o přijetí objednávky bude rekapitulace objednaného zboží a dále aktuální Obchodní podmínky. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena teprve okamžikem, kdy je Odběrateli e-mailem doručeno potvrzení o odeslání zboží (dále jen „Potvrzení o odeslání zboží“), které rovněž slouží jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Do doby doručení Potvrzení o odeslání zboží Odběrateli nemůže být žádné jednání ze strany Dodavatele vykládáno jako akceptace nabídky Odběratele na uzavření kupní smlouvy. Veškeré nákupy zboží prostřednictvím Internetové stránky se řídí těmito Obchodními podmínkami. Odesláním objednávky Odběratel jako strana kupující, stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami dostupnými rovněž na Internetové stránce a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.2. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce. Zejména, nikoliv však výlučně, v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží prezentovaného na Internetové stránce nebo změny ceny zboží s ohledem na aktuální zásoby Dodavatele, si Dodavatel vyhrazuje právo objednávku Odběratele zcela či částečně odmítnout, neuzavřít kupní smlouvu na celou objednávku či část zboží z objednávky a zboží nedodat. V takovém případě je Dodavatel oprávněn nabídnout Odběrateli alternativní zboží (dále jen „Alternativní zboží“) s ohledem na aktuální dostupné skladové zásoby zboží z Internetové stránky. Nabídka Alternativního zboží bude uplatněna např. v případech, když výrobci nahrazují stávající výrobek jinou podobnou gramáží nebo variantou, když výrobci tabákových výrobků nahrazují původní variantu jinou kolkovou cenou nebo Dodavatel nahradil sortiment jinou značkou. Nabídka Alternativního zboží ze strany Dodavatele se považuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy k Alternativnímu zboží. Potvrdí-li Odběratel Dodavateli nabídku Alternativního zboží, považuje se to za akceptaci nabídky, jejímž doručením je uzavřena kupní smlouva k Alternativnímu zboží.

2.3. Odběratel je oprávněn odvolat svou objednávku nejpozději do 16.00 hodin dne předcházejícího před plánovaným dodáním objednaného zboží, které je uvedeno v Potvrzení o odeslání zboží, a to zasláním odvolání objednávky s uvedením čísla objednávky na kontaktní e-mail Dodavatele objednavky@elko-napoje.cz.


III. Cenové a platební podmínky

3.1. Odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději při převzetí zboží, jestliže není mezi Dodavatelem a Podnikatelem sjednán typ úhrady bankovním převodem dle daňového dokladu Dodavatele. V případě sjednání úhrady bankovním převodem dle daňového dokladu Dodavatele se splatnost kupní ceny řídí ujednáním dle Rámcové smlouvy o dodávkách zboží mezi Podnikatelem a Dodavatelem. Závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem předání částky v hotovosti Dodavateli či zvolenému přepravci nebo okamžikem připsání příslušné částky ze strany Odběratele na účet Dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu (faktuře) nebo v těchto Obchodních podmínkách, vztahujícím se k dodanému zboží.

3.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného v systému Internetové stránky dle aktuálních skladových cen, přičemž Odběratel je na tyto změny upozorněn před finálním odesláním objednávky a je mu umožněno jednotlivé položky z objednávky vyřadit nebo opravit požadované množství.

3.3. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až sta (100) procent kupní ceny. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura - daňový doklad“. Odběratel je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře – daňovém dokladu. Po dodání zboží je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že Odběratel na kupní smlouvě netrvá a od kupní smlouvy odstoupil, příp. bere zpět svou objednávku a odvolává návrh na uzavření kupní smlouvy. Zbylou část kupní ceny zaplatí Odběratel v termínu sjednaném kupní smlouvou, příp. těmito Obchodními podmínkami nebo dle objednávky Odběratele. V případě neuhrazení zbylé části kupní ceny má Dodavatel nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na ponechání zálohy do výše odpovídající náhradě nákladů účelně vynaložených na dodání zboží Odběrateli.

3.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Odběratel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce ELKONÁKUPNA Dodavatele;
 • platba v hotovosti přepravci na dobírku v místě určeném Odběratelem v objednávce, je-li zboží odesíláno k Odběrateli;

3.5. Společně s kupní cenou je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním (včetně nákladů spojených s platbou, např. formou dobírky) zboží ve smluvené výši.

3.6. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby odpovídajícího číslu objednávky.

3.7. Jestliže je mezi Dodavatelem a Podnikatelem sjednán typ úhrady bankovním převodem a součet Podnikatelem dosud neuhrazených faktur přesahuje smluvený limit saldokonta nebo jsou-li některé faktury po splatnosti, bude Podnikatel o této situaci informován při odeslání objednávky. V jeho zájmu je pak kontaktovat Dodavatele a doložit, že doklady po splatnosti nebo doklady překračující smluvené saldo již uhradil, nebo může dodatečně Dodavateli písemně odsouhlasit dodání vytvořené objednávky s platbou v hotovosti při převzetí zboží. V případě, že tak Podnikatel neučiní, nebude objednávka dále zpracovaná a systém bude čekat na úhradu nezaplacených faktur. Nedojde-li k úhradě faktur nejpozději do data plnění dle pozastavené objednávky, bude následující den objednávka stornována.

3.8. Ceny zboží jsou pro Podnikatele na Internetové stránce uvedeny včetně dopravy, pokud není smluvně stanoveno jinak. V případě dodání zboží Spotřebiteli je k ceně zboží připočtena cena dopravy uvedená níže v těchto Obchodních podmínkách.

3.9. Ceny zboží jsou uvedeny bez vratných zálohovaných obalů. Informace o výši zálohy na vratné obaly jsou uvedeny v nákupním košíku Internetové stránky. Podnikatel se zavazuje vrátit Dodavateli jím se zbožím předané zálohované vratné obaly, když Dodavatel se zavazuje tyto obaly zpětně vykoupit, a to při některém z příštích závozů. Podnikatel může vracet zálohované obaly se závozem další dodávky na provozovnu nebo v provozních hodinách velkoobchodnímu středisku Dodavatele, ze kterého bylo zboží dodáno.

3.10. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Všechny ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH.

3.11. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

3.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Odběrateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel Odběrateli v elektronické podobě a zašle ji na elektronickou adresu Odběratele nebo jej připojí ke zboží při jeho dodání.

3.14. Bankovní poplatky Odběratele spojené s platbami Dodavateli hradí Odběratel. Strany výslovně sjednávají, že Odběratel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

3.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Odběratel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků Odběratele vůči Dodavateli.

3.16. V případě prodlení Podnikatele se zaplacením jakékoli splatné části kupní ceny:

 • Dodavatel bude oprávněn požadovat po Podnikateli a Podnikatel bude povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a
 • Dodavatel bude oprávněn pozastavit plnění Smlouvy, dokud nebude příslušná neuhrazená platba zaplacena, přičemž v takovém případě bude Podnikatel povinen nahradit Dodavateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Dodavateli.

 3.16. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.17. Dodá-li Dodavatel větší množství zboží Podnikateli, než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a Podnikatel je povinen informovat Dodavatele o této skutečnosti a přebytečné množství vrátit Dodavateli bez zbytečného odkladu.

3.18. Uzavřením kupní smlouvy nevznikají Odběrateli žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví Dodavatele, jeho smluvních partnerů či třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

IV. Dodání, převzetí zboží a vlastnické právo

4.1. Způsob dodání zboží určuje Dodavatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Odběratele, nese Odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Dobu dodání zboží určuje vždy Dodavatel. Zboží je odesláno nejpozději do 2 dnů od přijetí objednávky a současně, je-li zvolena platba bankovním převodem předem, zaplacení celé kupní ceny. Zboží bude dodáno nejpozději do 48 hodin od odeslání zboží. Lhůty uvedené na Internetové stránce jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká Odběrateli právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.

4.3. Dodavatel se zavazuje usilovat o doručení zboží v požadovaném termínu, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl Dodavatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit. Dodavatel je oprávněn k dopravě zboží pro Odběratele dle Obchodních podmínek využívat služeb externích dopravců.

4.4. Spotřebitel je dle své volby způsobu dodání zboží povinen Dodavateli uhradit také náklady na dopravu zboží a náklady spojené s platbou na dobírku. Cena dopravy a bližší informace:

 • Osobní odběr - Odběratel má možnost odebrat elektronicky objednané skladové zboží osobně na adrese: ELKONÁKUPNA, Nákupní 1445/7312 00 Plzeň (Po - Ne 8:30 - 19:30). Odběratel bude o době možného vyzvednutí informován prostřednictvím telefonu, SMS nebo e-mailu. Před odesláním informace o možnosti vyzvednutí zboží není možné zboží odebrat.
 • Přepravce - platba na dobírku (zásilka v hodnotě do 1.999,- Kč) - 60,- Kč - Přepravní společnost určuje Dodavatel.
 • Přepravce - platba na dobírku (zásilka v hodnotě od 2.000,- Kč) - zdarma - Přepravní společnost určuje Dodavatel.

4.5. Nebezpečí škody na zboží přechází z Dodavatele na Odběratele okamžikem převzetí zboží.

4.6. Vlastnické právo ke zboží dodanému Odběrateli na základě kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek nabude Odběratel okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je Odběratel povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva Dodavatele a na výzvu Dodavatele jeho vlastnické právo ochraňovat.

4.7. Je-li Dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Odběratelem v objednávce, je Odběratel povinen převzít zboží při dodání.

4.8. Místem dodání je místo v České republice, které Odběratel uvedl při registraci. Pro další místo dodání – novou provozovnu je nutné vyplnit novou registraci. V případě, že zboží dopravuje Odběrateli Dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele doručením zboží Odběrateli v čas a na místo Odběratelem určené. Zboží je v místě doručení oprávněn převzít pouze Odběratel či jeho oprávněný zástupce.

4.9. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení Odběrateli) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a nahradit způsobenou škodu. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které Spotřebitel zadal při vyplňování návrhu na uzavření kupní smlouvy. V případě, že se nebude možné s Odběratelem spojit do 24 hodin od marného pokusu dodání zboží, má se za to, že Odběratel odstoupil od kupní smlouvy; to nemá vliv na povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli všechny náklady spojené s úschovou a případným opakovaným doručováním zboží a nahradit způsobenou škodu.

4.10. Dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat Odběratele před doručením a ověřit si přítomnost Odběratele na adrese uvedené v objednávce. Dodavatel není odpovědný za zdržení předání zboží Odběrateli.

4.11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

4.12. Společně s dodáním zboží se Dodavatel zavazuje předat Odběrateli potřebné daňové doklady nebo dodací list s uvedením sortimentu předávaného zboží včetně ceny, tak aby mohl Odběratel plnění řádně zkontrolovat a převzít. Odběratel je povinen potvrdit převzetí zboží, a to podpisem osoby způsobilé zboží za Odběratele převzít vyhotoveném na předloženém daňovém dokladu nebo dodacím listu, příp. také otiskem razítka Podnikatele.

4.13. Podpisem příslušného daňového dokladu nebo dodacího listu Odběratel potvrzuje, že zboží při převzetí zkontroloval co do množství a kvality, a že vůči němu nemá žádné výhrady.

4.14. Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat, za účelem zjištění, že nemá zjevné vady. Při zjištění jakýchkoli vad je Odběratel povinen tyto reklamovat ihned při převzetí zboží a je oprávněn zboží od řidiče nepřevzít. Řidič odečte vadné zboží na daňovém dokladu nebo dodacím listu, a je-li placeno v hotovosti při převzetí zboží, zároveň poníží celkový výběr hotovosti. Za zjevné vady se považuje: a) byl-li zjevně porušen teplotní řetězec při dopravě; b) množstevní rozdíly oproti daňovému dokladu nebo dodacímu listu; c) dodání jiného než objednaného zboží; d) mechanické poškození zboží při přepravě.

4.15. Odběratel, který má nastaveny Obchodní podmínky platné pouze pro samoodvoz Odběratelem, nemůže v objednávce zvolit způsob dodání na adresu Odběratele.4.16. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Dodavatele, jsou-li Dodavatelem vydány.

 

V. Práva z vadného plnění

5.1. Společná ustanovení

5.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li dále uvedeno jinak.

5.1.2. Skutečný vzhled zboží dodaného Odběrateli nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného Dodavatelem. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Odběratel není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.

5.2. Práva Podnikatele z vadného plnění

5.2.1. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Podnikatel právo uplatnit reklamaci vadného zboží u Dodavatele. Oznámení zjištěných vad zboží Podnikatel učiní na zákaznické lince Dodavatele, tel. č.: +420 378 011 360, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od dodání zboží, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, přičemž je při reklamaci povinen uvést zejména IČO a provozovnu na kterou zboží odebral, datum dodání, číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace a číslo účtu, na který požaduje vyplatit uznanou reklamaci.

5.2.2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Dodavatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

5.2.3. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Podnikatele dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Podnikatel oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Dodavatel nestanoví výslovně jinak.

5.2.4. Podnikatel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit, především dodržet podmínky skladování vyznačené na výrobku.

5.2.5. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán reklamační protokol s určením způsobu vyřízení reklamace.

5.2.6. Podnikatel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě reklamovaného zboží zpět k Dodavateli způsobené nevhodným obalem je odpovědný Podnikatel.

5.2.7. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:a) pokud vadu zboží Podnikatel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,b) pokud Podnikatel při převzetí zboží o vadě zboží věděl, a přesto jej převzal,c) pokud reklamace Podnikatel odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o zboží podléhající rychlé zkáze,d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

5.2.8. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Podnikatelem, čímž se rozumí doručení písemné reklamace či zboží Dodavateli, podle toho, ke které z této skutečnosti došlo později, a po konzultaci s Podnikatelem sdělí Podnikateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 5.2.9. nebo čl. 5.2.10. těchto Obchodních podmínek zvolil.

5.2.9. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace Dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

5.2.10. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je Dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci dle volby Dodavatele jedním z následujících způsobů:a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,b) odstranění vady opravou věci,c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebod) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží Podnikateli po vrácení zboží Podnikatelem.

5.2.11. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, tak do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, je Dodavatel oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

5.2.12. Ustanovení čl. 5.2. Obchodních podmínek jsou aplikovatelná pouze na Podnikatele.5.3. Práva Spotřebitele z vadného plnění

5.3.1. Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Dodavatele osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Dodavatel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

5.3.2. Spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

5.3.3. Pokud by uplatnění práva z vad mělo Spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí Dodavatel vadu po dohodě se Spotřebitelem buď na místě, nebo jiným způsobem. Spotřebitel je v takovém případě povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost.

5.3.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepotravinářského zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého nepotravinářského zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dvanáct (12) měsíců. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Spotřebitele dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Spotřebitel oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Dodavatel nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

5.3.5. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Dodavatele uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Dodavatel či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

5.3.6. Spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Dodavatel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Spotřebitel vůči Dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Spotřebitel je nemůže užívat.

5.3.7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5.3.8. Dodavatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.3.9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Spotřebitel informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná Dodavatelem na adresu elektronické pošty Spotřebitele uvedenou v Uživatelském účtu Spotřebitele na Spotřebitelem později uvedenou adresu elektronické pošty.

5.3.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.3.11. Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je Dodavatel povinen Spotřebiteli písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná Dodavatelem na adresu elektronické pošty Spotřebitele uvedenou v Uživatelském účtu nebo na Spotřebitelem později uvedenou adresu elektronické pošty.

5.3.12. Spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Dodavatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

5.3.13. Spotřebitel je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být Spotřebitel nejpozději vyřízena, po této době je Dodavatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Spotřebitele. O tomto postupu musí Dodavatel Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.3.14. Dodavatel prohlašuje, že zboží předává Spotřebiteli v souladu s ustanovením § 2161 OZ, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si Spotřebitel s Dodavatelem ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitelem očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.15. V případě, že zboží při převzetí Spotřebitelem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

5.3.16. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5.3.17. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.3.18. Dodavatel neodpovídá za vady v těchto případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním;
 • u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem;
 • za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze);
 • pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Spotřebitele či mechanickým poškozením;
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Dodavatele.

5.3.19. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.3.20. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

5.3.21. Ustanovení čl. 5.3. Obchodních podmínek jsou aplikovatelná pouze na Spotřebitele.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 OZ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, či o případ uvedený v ustanovení § 1840 OZ (zejména prodej potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Spotřebitelovy domácnosti), má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Dodavatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele:

ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o.

Adresa: Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00

Telefon: +420 378 011 360

E-mail: objednavky@elko-napoje.cz

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Dodavateli. Zboží musí být Dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Odstoupí-li Odběratel od kupní smlouvy, nese Odběratel náklady spojené s navrácením zboží Dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží Dodavateli je Dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.6. Dodavatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Odběratelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Dodavateli vůči Odběrateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Odběratele na vrácení kupní ceny.

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. Obchodních podmínek vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Dodavatelem (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Spotřebitele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

6.8. Do okamžiku převzetí zboží a zaplacení celé kupní ceny Odběratelem je Dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí Dodavatel Odběrateli bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla zaplacena. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.

6.9. Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut Odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Odběratel je povinen spolu se zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

 VII. Zvláštní ujednání

7.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností Internetové stránky a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

7.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby, opomenutí nebo technické obtíže vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do Internetové stránky nebo v důsledku užití Internetové stránky v rozporu s jejím určením. Pokud se dodavatel dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost Internetové stránky na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému. Dodavatel si vyhrazuje právo provoz Internetové stránky kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

7.4. Dodavateli náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na Internetové stránce, jakož i databázím na Internetové stránce.

7.5. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění kupní smlouvy v případě:

 • prodlení Podnikatele s placením jakékoli platby, na kterou má Dodavatel nárok dle kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek či jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Podnikatelem; nebo
 • bude z okolností jasně patrné, že Podnikatel nebude schopen splnit své povinnosti dle kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek, a to do doby, než Podnikatel poskytne Dodavateli dostatečné zajištění svých závazků.O pozastavení plnění Smlouvy je Dodavatel povinen Podnikatele písemnou formou informovat.

7.6. Podnikatel tímto zmocňuje Dodavatele ke vstupu do své provozovny za účelem odnětí zboží v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části ze strany Podnikatele v termínu její splatnosti. Toto zmocnění se sjednává jako neodvolatelné a nevypověditelné.

 

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním a souhlas s elektronickou komunikací

8.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů Odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“) a v souladu s evropským nařízením GDPR, a se získanými osobními údaji Odběratele nakládá jako s důvěrnými údaji a to pouze za účelem zpracování objednávky v interním systému Dodavatele.

8.2. Odběratel zaškrtnutím políčka Soulasu se zpracováním osobních údajů na Internetové stránce před ukončením objednávky uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, název, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s evropským nařízením GDPR a to za účelem vedení Uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Dodavatele Odběrateli.

8.3. Zpracováním osobních údajů Odběratele může Dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Odběratele nebudou Dodavatelem bez předchozího souhlasu Odběratele předávány třetím osobám s výjimkou Dodavatele nebo Zpracovatele.

8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany Odběratele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se ve vztahu k výše uvedeným účelům jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. V případě, že by se Odběratel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li Odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. K žádostem o sdělení informací o zpacování osobních údajů Dodavatel zřídil emailovou komunikační platformu uvedenou na internetových stránkách Dodavatele.

8.9. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Dodavatele na adresu Odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatele nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu Odběratele.

8.10. Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookie na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory sloužící Dodavateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci Internetové stránky k rozpoznání počítače Odběratele při jeho komunikaci s Internetovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky Dodavatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie soubory na počítač Odběratele, může Odběratel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití Internetové stránky se řídí právním řádem České republiky, není-li Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má Spotřebitel obvyklé bydliště. Kupní smlouva uzavřená s Podnikatelem se vždy řídí právem České republiky.

9.2. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetové stránce, a to pro objednávky od tohoto okamžiku učiněné, pokud nebude stanovena pro konkrétní změnu Obchodních podmínek účinnost pozdější. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

9.3. Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy o dodávkách zboží uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem, uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z Internetové stránky přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 odst. 1 OZ se tedy ve vztahu k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží nepoužije.

9.4. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

9.5. Dodavatel si vyhrazuje právo vyřadit ze systému Internetové stránky Odběratele, který za posledních šest po sobě jdoucích měsíců neobjednal žádné zboží, nebo v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Opětovný přístup do systému Internetové stránky je možné získat dle instrukcí v sekci Registrace.9.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

9.7. Jestliže Dodavatel v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva Dodavatele toto plnění vymáhat. Jestliže Dodavatel promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek, ani jako vzdání jako vzdání se práva či nároku Dodavatele.

9.8. Dodavatel neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.9. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor mezi Dodavatelem a Spotřebitelem rozhodován s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu. Spor mezi Dodavatelem a Podnikatelem rozhodován s konečnou platností u věcně příslušného soudu s tím, že místní příslušnost soudu je sjednána dle sídla Dodavatele.

9.10. Dodavatel není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.11. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

9.12. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a Odběrateli není přístupná.

9.13. Přílohu Obchodních podmínek tvoří poučení Spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy.

9.14. Dodavatel a Podnikatel se dohodli, že odpovědnost Dodavatele vůči Podnikateli za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou Podnikateli vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností Dodavatele, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) Spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

X. Ochrana Spotřebitele

10.1. V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@elko-napoje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Dodavatel na elektronickou adresu Spotřebitele.

10.4. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad oblastí prodeje potravin vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XI. Kontaktní údaje zákaznické podpory

ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o.

Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov,

PSČ 326 00

e-mail: sekretariat@elko-napoje.cz

telefonická linka: +420 378 011 360

 

POUČENÍ SPOTŘEBITELE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČO: 26366487, se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15695, doručovací adresa: Libušínská 630/78, PSČ 326 00, Plzeň, kontaktní telefon: +420 378 011 372, kontaktní e-mailová adresa: objednavky@elko-napoje.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej předat na adrese prodávajícího ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČO: 26366487, Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

 

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o.

Adresa: Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00

Telefon: +420 378 011 360

E-mail: objednavky@elko-napoje.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):
Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:


Podpis:


(*) Nehodící se škrtněte.

(**) Doplňte údaje.